Privacyverklaring

Privacyverklaring

In 2016 is de nieuwe Europese verordening Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna: AVG) in werking getreden. Met ingang van 25 mei 2018 is de overgangstermijn verstreken en moet de AVG worden nageleefd.

In deze privacyverklaring wordt vermeld hoe binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

 

Gebruik van persoonsgegevens
Tijdens het gebruik van onze diensten en website worden door u gegevens bij ons achtergelaten. Hierbij kan het gaan om persoonsgegevens. Afhankelijk van welke diensten u gebruik maakt, verwerken wij de persoonsgegevens die hiervoor noodzakelijk zijn. Hierbij kan het gaan om de volgende gegevens:

– naam;
– geboortedatum;
– geslacht;
– IBAN;
– leeftijd;
– interesses;
– bedrijfsgegevens;
– curriculum vitae;
– e-mailadres;
– functie;
– gebruikersnaam;
– gegevens over het gebruik van diensten en producten die u gebruikt;
– informatie die u zelf op de website invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in een contactformulier;
– inloggegevens;
– lidnummer;
– motivatiebrief;
– opleidingsniveau;
– profielnaam;
– samenstelling huishouden;
– schermnaam;
– telefoonnummer.

Bovenstaande persoonsgegevens kunnen voor één of meer van de volgende doelen worden gebruikt:

– gebruik maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
– factuurverzending;
– opstellen van contracten;
– verwerken van sollicitatie;
– communicatie;
– reclame;
– om vragen te beantwoorden of klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
– om de website te verbeteren;
– personeelbestanden.

 

Verstrekking aan derden

In sommige gevallen is het voor ons noodzakelijk om de door u verstrekte persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Dit kan het geval zijn bij eventuele opdrachtnemers of partners van Rewan Natuursteen B.V. In het geval uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, wordt met deze derden overeengekomen om de persoonsgegevens te verwijderen zodra deze niet meer nodig zijn.

In andere gevallen worden uw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekt tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Profilering en cookies.

Uit verschillende bronnen worden uw persoonsgegevens gecombineerd om u zo binnen onze website de beste ervaring te geven. De gegevens worden eveneens gecombineerd met de gegevens die u op de website heeft achtergelaten. Te weten www.rewan.nl.

Beveiligen

Binnen onze organisatie hebben wij maatregelen genomen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Wij zorgen ervoor dat de toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd. Eveneens worden onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd.

 

Termijn bewaren persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang als dit noodzakelijk is. De standaardbewaartermijn binnen onze organisatie bedraagt 2 jaar vanaf het beëindigen van het contract. Als een andere bewaartermijn wordt gehanteerd, zullen wij deze termijn aan u mededelen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die u door middel van een link op onze website kunt bezoeken, omdat wij niet kunnen garanderen dat op deze site(s) zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Minderjarigen

Personen van 16 jaar of jonger mogen alleen onder toezicht van ouders of wettelijk vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen privacyverklaring
Als deze privacyverklaring wordt gewijzigd zullen wij dit publiceren op onze website: www.rewan.nl. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor u toestemming heeft verleend.

Inzage, correctie, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens
Het staat u ten alle tijden vrij ons te verzoeken om inzage, correctie, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiervoor verwijzen wij naar onze contactpersoon:
Naam:                                     Martin van Wanrooy
Telefoonnummer:                06-36402832
Emailadres:                           info@rewan.nl
Adres:                                     In de Cramer 29, Heerlen

Als u verzoekt om inzage, correctie, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan zullen wij u vragen om een geldige legitimatie. Dit om misbruik en fraude tegen te gaan. Als u een schriftelijk verzoek indient tot inzage, correctie, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens, denk er dan aan om een kopie van uw legitimatiebewijs bij te voegen. Wij streven ernaar om uw verzoek binnen 4 weken te verwerken. Wij brengen u hiervan op de hoogte als dit niet mogelijk is.

Autoriteit persoonsgegevens
In  geval van eventuele klachten kunt u contact opnemen met de eerder genoemde contactpersoon. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Het indien van een klacht bij de Autoriteit persoonsgegevens is mogelijk via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring treedt in werking op 25 mei 2018.

Inzage, correctie, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens
Het staat u ten alle tijden vrij ons te verzoeken om inzage, correctie, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiervoor verwijzen wij naar onze contactpersoon:

Naam:                                     Martin van Wanrooy
Telefoonnummer:                06-36402832
Emailadres:                           info@rewan.nl
Adres:                                     In de Cramer 29, Heerlen